Voda pre život, život pre vodu

Literárna súťaž: VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU,
minulý rok sme tvorili rýmy a kreslili obrázky.
Dobrovoľná úloha: vymyslieť rozprávku, príbeh, básničku na túto tému.
Poprosím rodičov prepísať na PC, poslať emailom alebo donoiesť na USB do školy.
termín: do konca októbra
práce mojich bývalých žiakov: