Záchrana Som Ja       výhra   foto  video  web   výsledky   FALKO

Naša práca medzi OCENENÝMI.
Porota z 376 tried vybrala 50, ktoré vyhrali:
ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, 
kurz prvej pomoci pre pedagógov
externý defibrilátor
 

Dňa 15. decembra 2017 navštívil našu školu sokol Falko spolu so záchranármi, aby nám odovzdal cenu automatický externý de-fi-bri-lá-tot (AED). Okrem toho všetci žiaci 1. stupňa absolvovali zážitkový kurz poskytnutia prvej pomoci. Prešli tri záchranárske stanovištia pod vedením skúsených záchranárov. Oživovali macka Miška, riešili ako si chrániť svoj život a predchádzať úrazom, správanie sa pri dopravnej nehode a pomoc pri úraze.
Vďaka partneomi projektu Falck n.o. a Nadácie Allianz sa aj naša škola stala bezpečnejším miestom.

 
Súťaž bola určená pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa všetkých typov základných škôl na území Slovenska. 
Našou úlohou bolo:
Napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. 
Témy mohli byť rôzne – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo vymyslené. 
Príbeh sme spracovali do jednoduchej publikácie.
 
Spoločne sme vymýšľali príbeh. Nevedeli sme sa dohodnúť. 
Preto majú jeden príbeh chlapci- NEZBEDNÝ RIŠKO a druhý príbeh dievčatá- ZMRZLINA
Pán učiteľ nám pomohol a my sme vlastnoručne príbeh prepísali a doplnili malými obrázkami. 
Každý príbeh sme doplnili ilustráciou.
Potom sme sa rozprávali, ako môžeme pomôcť pri dopravnej nehode my deti. 
Nevedeli sme to všetci, preto sme to dali do našej knižky ZÁCHRANA SOM JA. 
Porozprávali sme sa aj o telefónnom čísle 112 a hasičoch 150, záchranároch 155, policajtoch 158.
Na zadnej strane našej knižky sme sa podpísali všetci žiaci. 
Sme zatiaľ len prváci, preto sme písali len veľkými tlačenými písmenami.
 
POVINNÉ INDÍCIE boli:
Príbeh musel byť byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách.
Každý príbeh musel obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré boli priamo súčasťou aj písaného príbehu, a to:
1 ilustrácia zobrazujúca život zachraňujúce telefónne čísla: 150, 155, 158, 112,
1 ilustrácia zobrazujúca tému bezpečnosti na cestách,
1 ilustrácia podľa vlastného výberu. 
 
Školské výlety si užijú kamaráti z nasledovných tried – nakoniec ich bude až päť:

ZŠ Sadová Senica 2.A    web
ZŠ Sadová Senica 3.A    
web
ZŠ Sadová Senica 4.A    web
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 4.C   
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 2.B    web