ŽIVOT a RODINA    web   propozície  práce  vyhodnotenie

Za našu triedu poslali práce:
MIŠKA KUBAČKOVÁ
NIKOLKA DUCHOŇOVÁ
 
CIEĽ SÚŤAŽE:

Zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

TRVANIE SÚŤAŽE: 1.3.2018 – 25.4.2018

PREDMET SÚŤAŽE:

Výtvarné diela a videá na témy:

- rodina

- ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

kategórie výtvarných prác:

1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, práce neznehodnocujte prelomením. 

 

video- víťaz 2017