JA, MY a NAŠE SKUTKY           foto

Mesto Trstená sa spolupodieľa na aktivite Čisté brehy
k tomu sme tento rok pridali aj druhú aktivitu – Ja, my a naše skutky, nakoľko je potrebné aj u menších detí budovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Deti v menších skupinkách môžu tvoriť výtvarné práce rôznou technikou na tému: 
Ako človek znečisťuje Oravskú priehradu?, 
Môj výlet na Oravskú priehradu, 
Čo som ulovil na Oravskej priehrade?,
príp. si môžu vybrať inú, eko – tému.

Pre zúčastnené triedy máme pripravené pekné edukatívne kolektívne hry.